Metoder

Den ergoterapeutiske undersøgelse forløber generelt på samme måde, uanset årsagen til klientens aktivitetsproblemer, herunder konkret diagnose. Grundlæggende anvender ergoterapeuten to metoder for at undersøge aktivitetsproblemer; selvrapportering og observation. De repræsenterer henholdsvis et ’inde-fra’ (klienten) og et ’ude-fra’ (pårørende, fagpersonale) perspektiv.

Selvrapportering anvendes til at indhente klientens synspunkter på og oplevelse af egne aktivitetsproblemer. I tilfælde, hvor klienten har svært ved at bidrage, inddrages andre fx pårørende eller andet fagpersonale, som kender klienten godt, i afdækning af aktivitetsproblemer (proxyrapportering). Til gengæld anvendes observation som grundlag for en professionel vurdering af de aktivitetsproblemer, som klienten rapporterer. Nyere forskning har undersøgt sammenhængen mellem selvrapporteret og observeret aktivitetsformåen, mere specifikt ADL evne. Resultaterne indikerer, at de to metodiske tilgange giver forskellige resultater.

Selvrapportering kan således ikke erstatte eller erstattes af observation, hvorfor ergoterapeuten bør anvende begge metoder, selvrapportering efterfulgt af observation, for at få et samlet indtryk af klientens aktivitetsformåen.

Uanset metode kan undersøgelser foregå såvel formelt som uformelt. Således vil enhver mere eller mindre struktureret samtale med en klient før og under interventionen give denne person mulighed for at berette om sin oplevelse af aktivitetsproblemer, disses art og omfang, kvaliteten af egen aktivitetsudførelse og potentielle årsager til problemerne. Ligeledes vil enhver given lejlighed til at observere samme person, mens denne udfører opgaver, give ergoterapeuten mulighed for at danne sit eget indtryk af samme aspekter af aktivitetsproblemerne.

Ønsker man derimod at foretage mere formelle undersøgelser, vil det indbefatte, at man anvender standardiserede undersøgelsesredskaber. Nogle undersøgelsesredskaber er udviklet specielt til én metodisk tilgang, mens andre redskaber er designet så flere metodiske tilgang kan anvendes (fx selvrapportering eller observation).

Oversigt og links til underkapitler

Selvrapportering Observation

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb